Det VHS-virus som isolerats från strömming har inget direkt samband med VHS-sjukdomen vid odlingsanstalterna för regnbågslax

Viral hemorragisk septikemi (VHS) hos regnbågslax är en virussjukdom som sprids lätt. Sjukdomen orsakar hög fiskdödlighet och därigenom ekonomiska förluster för fiskodlingsanstalterna. I Finland konstaterades genotypen Id för VHS-viruset för första gången 2000 vid matfiskodlingsanstalterna på Åland och i Pyttis. Efter detta har viruset hittats årligen närmast på Åland. Viruset smittar inte människan.

Vid Livsmedelssäkerhet Evira har man undersökt betydelsen av strömmingar som bärare av VHS-virus och spridare av sjukdomsutbrott eftersom strömming har tidigare använts som näring för regnbågslax. Under 2004–2006 undersöktes 7 560 strömmingar som huvudsakligen fångats i Skärgårdshavet som samlingsprov (10 strömmingar/prov) för VHS-virus. 51 prov konstaterades ha VHS-virus.

Mest virus hittades under lektiden i prov som tagits från Skärgårdshavet. De VHS-virusstammar som isolerats från strömmingar var av genotyp II. VHS-virus som hör till denna grupp har tidigare isolerats från strömmingar i Gotlands djupgravar och nejonögon som fångats i åarna Kalajoki och Lestijoki. VHS-virusstammarna i havsområdet indelas i fyra olika genotyper, medan stammarna i sötvatten är av genotyp I. I havsvatten hittas alla fyra VHS-virusgenotyper, även genotypen Id, som har konstaterats vid finländska matfiskodlingsanstalter. Detta stödjer det faktum att virusen i sötvatten kommer från havet.

Strömmingens roll som sjukdomsalstrare blev öppen i undersökningen. Det virus som isolerats från strömming och tidigare från nejonöga har inget direkt samband med sjukdomsutbrotten vid matfiskodlingsanstalterna inom havsområdet. Man kan dock inte utesluta den möjligheten att VHSV genotyp II i framtiden förvandlas så att den orsakar sjukdomar vid fiskodlingsanstalter.

Undersökningsresultaten har nyligen publicerats i en internationell vetenskaplig publikation
Gadd, T. Jakava-Viljanen, M., Tapiovaara, H., Koski, P., Sihvonen, L.
Epidemiological aspects of viral haemorrhagic septicaemia virus genotype II isolated from Baltic herring, Clupea harengus membras L.
Journal of Fish Diseases 2011: 34, pp. 517-529.

Mer information:
Specialforskare Tuija Gadd, tfn 050 357 0328

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400