EU-djurskyddsinspektionerna breddas till får- och getgårdar år 2009

EU-djurskyddsinspektionerna breddas att också gälla får- och getgårdar år 2009. Gårdarna som inspekteras väljs ut dels utgående från risken och dels med hjälp av ett slumpmässigt urval utan misstanke om förbrytelser mot djurskyddsförfattningarna.

EU-djurskyddsinspektionerna breddas att också gälla får- och getgårdar år 2009. Gårdarna som inspekteras väljs ut dels utgående från risken och dels med hjälp av ett slumpmässigt urval utan misstanke om förbrytelser mot djurskyddsförfattningarna.

Inspektionerna har hittills omfattat kalv- och svinstallar, hönshus med värphöns och pälsdjursfarmer. Hösten 2008 breddas inspektionerna att också gälla gårdar med ankor och gäss.

EU förutsätter att medlemsstaterna årligen inspekterar en representativ mängd produktionsenheter i avsikt att säkerställa att minimikraven gällande skydd av produktionsdjur följs. Inspektionerna utförs av kommunala veterinärer som länsstyrelserna utsett. Om försummelser av författningarna konstateras under inspektionerna, ombeds producenten åtgärda försummelsen och vid behov vidtas brådskande åtgärder i avsikt att säkerställa djurets välmående.

Länsstyrelserna sammanför informationen om de inspektioner som utförts i länsstyrelsens område och Livsmedelssäkerhetsverket Evira gör sedan ett sammandrag av denna information. Inspektionsresultaten rapporteras årligen till EU-kommissionen.

Djurskyddskraven gällande får och getter (jord- och skogsbruksministeriet):

http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/f/f16.html
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/f/f17.html

Mer information:
Veterinärinspektör Helena Hepola, tfn 020 77 24251

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400