Information om fågelinfluensa

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdade den 19 maj 2006 en förordning om försiktighetsåtgärder för att förebygga spridningen av fågelinfluensa från vilda fåglar till fjäderfä. I förordningen regleras om de åtgärder genom vilka man kan förebygga spridningen av eventuell fågelinfluensa hos vilda fåglar till fjäderfä och främja en tidig upptäckt av eventuell smitta.

» Läs mera

Spridningen av rabiesvaccinbeten fortsätter vid östgränsen

I höst spreds rabiesvaccinbeten för små vilddjur med flyg i sydöstra Finland nära ryska gränsen i månadsskiftet september-oktober. Genom att sprida ut rabiesvaccinbeten försöker man förhindra en eventuell spridning av sylvatisk rabies till Finland.

» Läs mera

Information om bluetongueinfektion hos idisslare

Bluetongue är en virussjukdom som förekommer bland idisslare och som sprids och smittar via insektsbett. Bluetongueinfektion förekommer på alla kontinenter. Kontinenterna har sina egna svid¬knott, som sprider smitta.

» Läs mera

Övervakningen av bluetongue i Finland

Bluetongue är en djursjukdom som sprids lätt. Om djurägare eller djurinnehavare misstänker att något av deras djur lider av en djursjukdom som sprider sig med lätthet skall de i mån av möjlighet isolera djuret från de övriga djuren och meddela närmaste veterinär om sina misstankar. När det gäller lagstifningen om djurs hälsa och anmälning av vissa djursjukdomar krävs det i tvärvillkoren (CAP, EG/1782/2003) att producenterna anmäler om bl.a. misstanke om bluetongue-sjuka.

» Läs mera

När misstänka PMWS-syndrom och hur fastställs diagnosen

PMWS (postweaning multisystemic wasting syndrome) är ett syndrom som under 2000-talet spritt sig i svinhushållningsländer. Vid uppkomsten av symtomen medverkar circo2-viruset. I Finland har PMWS inte ännu diagnostiserats, däremot är circo2-viruset utbrett även hos oss.

» Läs mera

Hälsokontrollen av avelssvin förnyas

Jord- och skogsbruksministeriet bereder en totalreform av hälsokontrollen av avelssvin och semingaltar. Bakom reformen ligger förändringar i näringen och ETU-hälsovården, som har blivit ett komplement till hälsokontrollen av avelssvin.

» Läs mera

Överlämnande av prostaglandin för eftervård av nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning (23/VLA/2006) om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur innehåller bestämmelser om vilka läkemedel som veterinärer har rätt att överlämna till djurets ägare eller innehavare.

» Läs mera

Användningen av estrodiol vid inducering av brunst upphör 14.10.2006

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning 911/2004 får 17-beta-estradiol eller dess estrar inte längre användas vid inducering av brunst hos produktionsdjur efter den 14 oktober 2006. Efter nämnda datum får 17-beta-estradiol eller dess estrar endast användas för behandlingen av nötkreatur och endast för behandling av macererade eller mumifierade foster eller pyometra.

» Läs mera

Biproduktsseminarium för kommunalveterinärer

» Läs mera

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400