Val av mikrobläkemedel för behandlingen av smittsamma klövinflammationer hos nötkreatur

Evira har i fjol publicerat jord- och skogsbruksministeriets permanenta mikrobläkemedelsarbetsgrupps användningsrekommendationer för mikrobläkemedel mot de viktigaste inflammationsjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur. Vid behandlingar med mikrobläkemedel borde man i första hand använda mikrobläkemedel med smalt spektrum, så även vid behandling av interdigital nekrobacillos.

» Läs mera

Resistens för vissa antibiotika som är av kritisk betydelse vid medicinsk behandling av människor oroväckande

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har offentliggjort rapporter som behandlar uppföljningen av antibiotikaresistens 2004-2008. I rapporterna redogörs för antibiotikaresistenssituationen i fråga om salmonella, kampylobakterier och indikatorbakterier som isolerats hos djur och livsmedel i de europeiska länderna.

» Läs mera

Register över platser för utfordring med kadaver

Den lag om ett system för identifiering av djur som trädde i kraft vid ingången av maj 2010 ändrar praxis när det gäller registreringen av platser för utfordring av vilda djur med kadaver och inledandet av användning av biprodukter. Lagen förutsätter att uppgifterna i aktörens anmälan om inledande av utfordring med kadaver förs in direkt i det nya registret över platser för utfordring med kadaver.

» Läs mera

Hästens arteritvirus konstaterades hos ett aborterat föl – det lönar sig att undersöka orsaken till kastning hos ston

I våras fölade tre ston i ett stall i Österbotten i förtid och två av fölen sändes till Eviras undersökningsenhet i Seinäjoki för klarläggande av orsaken till kastningen. Det ena fölet föddes i dåligt skick tre veckor före den beräknade tiden och levde ett dygn och det andra fölet var dödfött i den nionde månaden av dräktigheten. Hos bägge konstaterades hästens arteritvirus.

» Läs mera

Karenstiden för injicerbara veterinärmedicinska läkemedel med ivermectin har förlängts till 49 dygn vid slakt av nötkreatur

Ändringen trädde i kraft 30.7.2010

» Läs mera

Jord- och skogsbruksministeriets förordningar och beslut om djurskyddskrav har ersatts med förordningar av statsrådet

Jord- och skogsbruksministeriets förordningar och beslut om djurartsspecifika djurskyddskrav samt 18-21 § i djurskyddsförordningen (396/1996) har ersatts med förordningar som statsrådet utfärdat om skydd av olika djurarter. Innehållet i de krav som ska tillämpas vid skydd av olika djurarter har inte ändrats i samband med ändringen.

» Läs mera

Evenemang

Nordiskt blue tongue-symposium i Oslo 27–28.10.2010
Program och anmälningar (pdf)

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400