Användningen av prokainpenicillin

I Finland och Europa förbereder man sig på störningar i tillgången på råvara för bensylpenicillinprokain. Veterinären kan för egen del bidra till att penicillinet räcker till genom att noga fundera igenom sin medicineringspraxis.

» Läs mera

Veterinärerna övervakas

Evira inleder två nya övervakningsprojekt som gäller veterinärer och som riktar sig mot användningen av narkotika och HCI-läkemedel samt preparat som innehåller tredjegenerationens cefalosporiner.

» Läs mera

Auktoriserade inspektörer för sjukdomar hos bin

Evira bemyndigar auktoriserade inspektörer enligt 87 § i lagen om djursjukdomar för sjukdomar hos bin att i stället för kommunalveterinärerna utföra inspektioner och provtagningar på grund av främst amerikansk yngelröta. För inspektörerna ordnas utbildning den 17 juni, varefter de får officiell auktorisation.

» Läs mera

Tillsyn över gårdar som producerar obehandlad mjölk

Bakterien Yersinia pseudotuberculosis orsakade våren 2014 den hittills största epidemin på grund av obehandlad mjölk i Finland, och för att mera ingående utreda orsakerna till den företogs undersökningar på den epidemimisstänkta gården och i mjölkförpackningsanläggningen.

» Läs mera

Risken med import av biprodukter har utretts

Vid forskningsenheten för riskvärdering håller man på och färdigställer en riskprofil där man har granskat vilken hälsorisk som importen av kategori 2-biprodukter medför för nötkreatur, svin, får, getter och vattenbruksanläggningar.

» Läs mera

Eviras register över inhemska hingststationer och embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper för hästembryon finns nu på Eviras webbplats

Lagen om djursjukdomar (441/2013) som trädde i kraft i början av 2014 förutsätter att alla stationer för insamling av sperma (hingststationer), där man samlar in hästsperma, och embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper för hästembryon är godkända av regionförvaltningsverket.

» Läs mera

Inlämnande och övervakning av uppgifter om livsmedelskedjan

Eviras anvisning om inlämnande och övervakning av uppgifter om livsmedelskedjan ”Elintarvikeketjutietojen toimittamisesta ja valvonnasta (16005/4) är klar. Anvisningen ersätter Eviras tidigare anvisning ”Kedjeinformation om djur till slakt” (16005/3).

» Läs mera

Fler anmälningar än tidigare om försummelser av djur

Medborgarna gör allt fler anmälningar till myndigheterna om dålig djurhållning. Under de senaste åren har kommunerna fått fler tillsynsveterinärer som koncentrerar sig på tillsyn över misstänkta fall.

» Läs mera


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400