Den nya förordningen innebär att tillsynen över biproduktsektorn kommer att basera sig på riskbedömning

Till skillnad från tidigare bestäms det inte längre genom jord- och skogsbruksministeriets förordning hur ofta myndigheterna ska företa kontrollbesök utan antalet kontrollbesök kommer att basera sig på Eviras riskbedömning. Den nya nationella förordningen som träder i kraft vid årsskiftet medför också vissa ändringar i arbetsfördelningen mellan de myndigheter som övervakar biproduktsektorn.

Enligt den nya förordningen om tillsyn över biprodukter och användning av biprodukter som foder ska anläggningarna antingen registreras eller godkännas. Aktörer som inte har en anläggning men som hanterar eller använder biprodukter kommer att registreras. Godkännanden av anläggningar enligt den gamla biproduktförordningen förblir i kraft, dock så att ett godkännande kan ändras till registrering i enlighet med de nya kraven. Till skillnad från tidigare kommer den nya förordningen att förutsätta registrering även av transportföretag som transporterar biprodukter.

Genom förordningen föreskrivs om arbetsfördelningen mellan de myndigheter som övervakar biproduktsektorn, och den kommer att ändras i vissa avseenden. Registreringen av fodercentraler på gård överförs från kommunalveterinären till Evira. Övervakningen av internationellt matavfall blir ett nytt övervakningsobjekt för regionförvaltningsverket. Kommunalveterinären godkänner alla förbränningsanläggningar.

I fortsättningen föreskrivs det inte genom förordningen hur ofta myndigheterna ska företa kontrollbesök utan anläggningarna kommer att kontrolleras utgående från en tillsynsplan och anvisningar som baserar sig på Eviras riskbedömning.

Genom den nya förordningen slopas det nationella förbudet mot användning av minkkroppar som foder. Sålunda förblir endast biproduktförordningens förbud mot användning av protein från mink inom arten i kraft. Förordningen medför inga andra stora förändringar i bestämmelserna om utfodring av pälsdjur. Utfodringen av djur i djurparker underlättas i och med den nya förordningen. I fortsättningen får djurparkens rovdjur med regionförvaltningsverkets tillstånd utfodras med djurparkens egna döda djur, t.ex. gnagare.

Den nya förordningen träder i kraft vid ingången av januari och den ersätter jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter (nr 850/2005) samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakning av matavfall som härrör från internationella trafikmedel (nr 194/2004).

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om tillsyn över aktörer som bearbetar vissa animaliska biprodukter och därav framställda
produkter och om användning av vissa biprodukter
(punkt H 18a) (JSM)

Mer information:
Veterinäröverinspektör Kirsti Huovinen, tfn (09) 160 52917, 040 502 2917

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400