Afrikansk svinpest fortsätter att spridas i Ryssland – provtagning viktig även i Finland

Afrikansk svinpest (ASF) har inom det senaste året konstaterats i närheten av S:t Petersburg samt i Murmansk- och Archangelskområdena i Ryssland. Sjuka svin är den viktigaste smittkällan, men för Finlands del hänför sig de största riskerna för tillfället till att ASF också kan spridas via matavfall som innehåller kött och indirekt med t.ex. människor eller förorenade djurtransportmateriel.

» Läs mera

Utspridningsområdet för vaccinbeten mot rabies breddas

I ryska Karelen, i Prääsäområdet konstaterades i slutet av augusti rabies hos en ko som varit ute på bete. Området ligger ungefär 150 km från finska gränsen. Såhär nära finska gränsen har rabies inte konstaterats i Ryssland på över 20 år. På grund av rabiesfallet i ryska Karelen har utspridningsområdet för vaccinbeten mot rabies breddats i Finland.

» Läs mera

Sköt om rabiesvaccinationerna

De rabiesfall som konstaterats i ryska Karelen påminner oss om hur viktigt det är med vaccination även på denna sida av gränsen. Man bör se till att hundar och utekatter är vaccinerade mot rabies och på så sätt förebygga eventuell spridning av sjukdomen till andra djur och människor.

» Läs mera

BSE-undersökningarna överförs från Evira Kuopio till Evira Seinäjoki 1.12.2011

I Finland har BSE-snabbtester av nötkreatur utförts i Eviras tre BSE-laboratorier, i Helsingfors, Kuopio och Seinäjoki. Åldersgränsen för undersökning av friska nötkreatur höjdes 1.7.2011 genom EU-kommissionens beslut från 48 månader till 72 månader. I Finland minskar antalet prover som måste undersökas till ca 60 000 prover om året. Av denna anledning koncentrerar Evira fr.o.m. 1.12.2011 undersökningarna av BSE-prover till BSE-laboratorerna i Helsingfors och Seinäjoki.

» Läs mera

Eviras obduktionssal i Kuopio är stängd 1.12.2011–28.2.2012

Obduktionssalen vid Eviras verksamhetsenhet i Kuopio är stängd på grund av renovering 1.12.2011–28.2.2012. Hela djur och prover av djur för patologiska undersökningar bör under denna tid sändas direkt till Eviras andra verksamhetsenheter, beroende på transportarrangemangen antingen Helsingfors, Seinäjoki eller Uleåborg.

» Läs mera

Det VHS-virus som isolerats från strömming har inget direkt samband med VHS-sjukdomen vid odlingsanstalterna för regnbågslax

Viral hemorragisk septikemi (VHS) hos regnbågslax är en virussjukdom som sprids lätt. Sjukdomen orsakar hög fiskdödlighet och därigenom ekonomiska förluster för fiskodlingsanstalterna. I Finland konstaterades genotypen Id för VHS-viruset för första gången 2000 vid matfiskodlingsanstalterna på Åland och i Pyttis. Efter detta har viruset hittats årligen närmast på Åland. Viruset smittar inte människan.

» Läs mera

Kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor kommer under hösten till Finland för en mission som gäller inspektion av verkställandet av lagstiftningen om animaliska biprodukter

Kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor (Food and Veterinary Office) kommer 11 - 20.10.2011 till Finland för att inspektera verkställandet av EU-lagstiftningen om animaliska biprodukter. FVO har i förväg informerat de finska myndigheterna om det, i hurdana anläggningar som hanterar biprodukter och andra inspektionsobjekt de vill göra en inspektion.

» Läs mera

Ordnandet av köttbesiktningen som verksamhet utförd av Evira från och med 1 september

För ordnandet av köttbesiktningen i små slakterier och i vilthanteringsanläggningar från och med den 1 september 2011 har använts fyra alternativ.

» Läs mera

Organisationsreformen inom köttbesiktningen

Köttbesiktningen i små slakterier och vilthanteringsanläggningar med tillhörande tillsyn har med en ändring (352/2011) av livsmedelslagen överförts från kommunerna till staten från och med den 1 september 2011. I ett slakteri, i ett litet slakteri och i en vilthanteringsanläggning utförs köttbesiktningen av en besiktningsveterinär på Evira; i ett renslakteri på motsvarande sätt av en besiktningsveterinär på regionförvaltningsverket i Lappland.

» Läs mera

Köttbesiktning av frilevande vilt

I och med ändringen av livsmedelslagen den 1 september 2011 svarar Evira för köttbesiktningen i vilthanteringsanläggningar och i små slakterier, i vilka kommunen tidigare tagit hand om köttbesiktningen.

» Läs mera

Nya inspektionsanvisningar hjälper djurskyddsmyndigheterna

Evira har publicerat två nya inspektionsanvisningar och blankettmallar som ska användas i samband med djurskyddsinspektioner. Det gäller djurskyddsövervakningen av hundar som hålls utomhus och djurskyddsövervakningen av hästar.

» Läs mera

Myndigheternas djurskyddsdag 23.11.2011

I november ordnar Livsmedelssäkerhetsverket Evira myndigheternas djurskyddsdag, som utöver den informativa delen också fungerar som diskussionsforum i syfte att intensifiera samarbetet mellan olika myndigheter såväl lokalt som på riksplanet.

» Läs mera

Broschyrserien För friska och välmående djur kompletteras

Eviras broschyrserie För friska och välmående djur kompletteras med nya publikationer.

» Läs mera

Broschyren ”Förvaringsutrymmen för kalvar - rekommendationer 2011” har kommit ut

I broschyren har sammanställts rekommendationer och lagstadgade krav som gäller kalvboxar.

» Läs mera

Djurskyddets Frequently Asked Questions nu även på Evira.fi

I avdelningen Djurskydd och djurhållning på webbplatsen Evira.fi finns nu också en spalt för frågor och svar.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400